Exit

Op 8 december jl. vond de partnerbijeenkomst plaats van de opleiding EVO, wat staat voor Excellent Vastgoed Onderhoud. Vertegenwoordigers van bedrijven hebben cruciale kennisonderwerpen en trends in vastgoedonderhoud in kaart gebracht voor zes kennisgebieden. Deze kennisgebieden vormen het fundament voor de opleiding EVO.

DSC09672

Kennismonitor

Nehem KMC begeleidt de samenwerkingspartners van EVO met het definiëren van de kennisthema’s voor de opleiding. Hiervoor zet Nehem KMC het instrument Kennismonitor in. De kennismonitor gaat uit van ontwikkelingen in een sector en de toekomstige kennisbehoefte van bedrijven en instellingen. Deze kennisbehoefte van bedrijven hangt samen met de marktontwikkelingen, maar ook met strategische keuzes die de bedrijven maken. Ook kennisrisico’s van de bedrijven vanwege bijvoorbeeld aankomend vertrek van personeel, bepalen de kennisbehoefte.  De uitkomst van de Kennismonitor is de optelsom van kennisrisico’s en -strategieën van bedrijven en geeft een beeld van de toekomstige kennisbehoefte van een sector.

Trends
Er is sprake van een veranderende uitvraag in de sector. Dit vraagt om kennis over visies op duurzaam onderhoud en visies op klantwaarde. De samenhang in de keten voor ontwerp, bouw en onderhoud is cruciaal voor de toekomst van de onderhoudssector. De verbindingen kunnen leggen tussen de kennisgebieden is cruciaal.

Het kunnen voorspellen van onderhoud voor condition-based onderhoud wordt steeds belangrijker. Kennis van nieuwe technologieën die hiervoor in te zetten zijn, wordt belangrijker. Daarbij gaat het om het gebruik van sensoren en chips in gevels en kozijnen en mogelijkheden van big data.

Samenwerken met ketenpartners in verschillende fasen van een project is nu al noodzakelijk en dat vraagt een andere mindset van ondernemers.  Als vastgoedonderhoud ondernemer moet je projectregisseur kunnen zijn en weten waar je specialisten kennis voor onderhoud kunt halen. Kennis van bouwdetailleringen, constructies, bouwfysica, bouwmaterialen en degradatieprocessen is cruciale kennis voor de bedrijven voor het adviseren van hun klanten en regie op het uitvoeren van lean onderhoudswerkzaamheden gericht op verlengen van onderhoudscycli.

EVO Enquête

De kennisonderwerpen die op 8 december verzameld zijn door de partnerbedrijven, vertaald Nehem KMC in een enquête met gesloten vragen. Op deze manier worden de kennisbehoefte op een grotere schaal getoetst.  De EVO enquête wordt verspreid onder bedrijven door Onderhoud NL in de eerste maand van het nieuwe jaar.

Close
Go top