Exit

Diensten

Nehem KMC beweegt zich op het snijvlak van beroepsonderwijs en het bedrijfsleven

Onze dienstverlening concentreert zich op het realiseren van constructieve samenwerkingsverbanden en de innovatie die daaruit voortvloeit. Onze proactieve adviseurs helpen uw organisatie bij voorbereidend onderzoek, het bepalen van een doeltreffende strategie of projectmanagement. Hierbij maken ze gebruik van effectieve technieken zoals Mindmapping, Business Model Canvas en PRINCE2.

Kennismanagement

SLIM leren en ontwikkelen in bedrijven
Aanpassingsvermogen en innovatievermogen worden steeds belangrijker voor bedrijven en kennisinstellingen. Kennis moet snel en beter toegankelijk zijn voor werknemers, op het gewenste moment en op elke locatie. Werknemers moeten deze eenvoudig kunnen delen met collega’s en partners in de keten.

Nehem KMC helpt bedrijven, netwerkorganisaties en intermediaire organisaties om op een praktische manier slimmer om te gaan met kennis.

Een aantal instrumenten die Nehem KMC biedt:

Kennismonitor bedrijf
NEHEM KMC brengt met de kennismonitor de toekomstige kennisbehoefte, de huidige kennispositie en kennisdoelstellingen van een bedrijf of organisatie in kaart. Vervolgens wordt een actieplan ontwikkeld waarmee direct gewerkt wordt aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Het actieplan geeft ook richting aan het personeelsbeleid. Van werving tot en met functioneringsgesprekken. .

Leaving Expert interview
De Nehem KMC adviseur neemt een “leaving expert” interview af met een werknemer die overbelast is of gaat vertrekken. U krijgt zicht op de specifieke en cruciale kennis van deze interne expert. Verder weet u hoe u de kennis kunt borgen voor uw bedrijf en welke mogelijkheden er zijn om kennis beter over te dragen aan collega’s.

SLIM Leren
Nehem KMC ontdekt welke cruciale en unieke kennis bij ervaren medewerkers in hun hoofden zit en komt met praktische en creatieve oplossingen voor het inzetten van (ICT)tools om effectief informeel en formeel werkplekleren te stimuleren.

SLIM Leren zet in op het creëren van ruimte voor de expert binnen uw bedrijf en zijn/haar collega’s om het overdragen en delen van kennis samen op te pakken. U wordt minder kwetsbaar als organisatie en neemt het verlagen van overbelasting van de expert serieus.

Strategie

Hoe krijg ik focus op cruciale zaken die mijn organisatie succesvoller maken? Waarom zijn onze waardeproposities die in het verleden succesvol werkten, nu niet onderscheidend meer? Als de markt verandering wil, waar moet ik dan beginnen en wat zijn de gevolgen van interventies? Hoe geef ik het ondernemerschap intern een stevige impuls? Allemaal vragen die direct effect hebben op de strategie van uw organisatie. Nehem KMC zet het Business Model Canvas in om een antwoord te formuleren op deze vragen en om richting te geven aan de strategie. Met deze krachtige tool brengen we uw bedrijfsmodel eerst op een overzichtelijke manier in kaart en nemen hem vervolgens nauwgezet onder de loep.
Samen stellen we een plan op voor uw organisatie of branche. Daarbij concentreert Nehem KMC zich op uw doelen, activiteiten en middelen. Want wat wilt u bereiken? En hoe gaat u dat aanpakken en met welke mensen en financiële middelen precies? Het strategisch plan dat hieruit voortvloeit is een uitstekend kompas voor uw beleid van de komende jaren. Niet alleen voor het bestuur, maar ook op de werkvloer.

Innovatie

Terugkerende problemen vragen om verandering. Maar vernieuwen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? En waar haal ik de tijd vandaan? Inderdaad, de zoektocht naar vernieuwende oplossingen vraagt een grondige voorbereiding. Tijdrovend, maar cruciaal. Nehem KMC begeleidt al jaren innovatieprocessen in alle soorten en maten. Met een gestructureerde aanpak helpen én ontzorgen wij onze klanten bij hun zoektocht naar een oplossing.

Eerst brengen onze adviseurs samen met u het probleem exact in kaart. Vervolgens gaan we in gesprek met partners in uw omgeving. Juist door partners samen te brengen en hun inbreng gestructureerd te noteren, kunnen we verschillende oplossingen afwegen. Nehem KMC gebruikt de techniek van mindmapping om het overzicht te bewaren.

“Dankzij hun helikopterview weten de adviseurs van Nehem KMC exact
wie wanneer ingezet moeten worden voor het beste resultaat.
Want alleen blijvend resultaat telt.”

Nomen Nescio

Voorbeelden van recente projecten van Nehem KMC zijn:
– Techcovery FRIS
– Operatie Nissenhut

Onderzoek

Nehem KMC verricht voor organisaties literatuuronderzoek, marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek. Ook verzorgen wij evaluaties en monitoring van projecten. Dit onafhankelijk onderzoek levert waardevolle informatie op waarmee de organisatie in kwestie zijn beleid kan uitstippelen en gewenste doelstellingen kan realiseren. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan het professionaliseren, innoveren en verduurzamen van het beroepsonderwijs, van brancheorganisaties en bedrijven.

Onze adviseurs zijn academici met wetenschappelijke onderzoekservaring – een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van onafhankelijk onderzoek.
Onderzoeken die we op dit moment uitvoeren:
– Stresstest samenwerking onderwijs bedrijfsleven
– Talentcoach onderzoek

Projectontwikkeling

Het tempo waarmee organisaties moeten inspelen op veranderingen loopt op. En elke organisatie reageert daar anders op, met een eigen werkwijze en randvoorwaarden. Nehem KMC ondersteunt veel organisaties op projectbasis om verbeteringen te realiseren. Zo schakelen organisaties die willen vernieuwen en innoveren Nehem KMC in om een concreet projectplan te ontwikkelen.
Onze adviseurs nemen graag het initiatief en ontwikkelen op creatieve wijze projectideeën en voorstellen. Dit alles leidt – in samenspraak met u – tot een projectplan dat de praktische leidraad vormt bij de uitvoering van de plannen en tegelijkertijd aan de basis staat van een solide financiering van het project.

Nehem KMC helpt niet alleen met een uitgekiend projectplan; wij bemiddelen ook bij het vinden van geschikte samenwerkingspartners en externe financiers. Ons netwerk omvat belangrijke partijen in het bedrijfsleven, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en de overheid. Zo helpt Nehem KMC organisaties succesvol te zijn.

Onze proactieve adviseurs zijn PRINCE2® gecertificeerd.

Op dit moment werkt Nehem KMC onder andere aan:
– diverse projecten om samenwerking tussen mbo’s en de bedrijven in hun omgeving te verduurzamen
– een projectplan voor Slimbouwen®
– Blended Learning-programma’s met digitale leermiddelen

Subsidietrajecten

De overheid stimuleert de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie met allerlei subsidieregelingen voor brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Maar toch levert een project dat naadloos aansluit op een bestaande subsidieregeling niet automatisch de toekenning van subsidie op.
Nehem KMC beschikt over veel ervaring met het aanvragen van subsidie en het leiden of begeleiden van subsidietrajecten. Hoe pakken wij dat voor u aan? Allereerst zorgen wij ervoor dat uw projectplan voldoet aan speciale eisen qua vorm en inhoud die horen bij een subsidieaanvraag. Bovendien bewaken onze adviseurs de manier waarop duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen verankerd is in het project. En juist op dit punt onderscheiden wij ons van subsidieadviseurs die volgens het ‘no cure no pay’-principe werken. Nehem KMC beschouwt het meedenken en meewerken aan het innovatieve traject als essentieel onderdeel. Daarom ontwikkelen we subsidieplannen op basis van een vooraf ingediende en goedgekeurde offerte.

Blended Learning

Blended Learning is een innovatieve methode met digitale leermiddelen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Door studiemateriaal deels online en deels offline aan te bieden ontstaat er meer vrijheid in het lesaanbod. Studenten en medewerkers kunnen op uiteenlopende tijden en plaatsen leren. Bovendien maken nieuwe digitale leervormen de leerervaring nog effectiever, wat het leerrendement verhoogt.
Samen met structurele partners in de stichting TechniekPakt ontwikkelt Nehem KMC Blended Learning-programma’s op maat: van nascholingsmodule tot compleet opleidingsprogramma.

Onderwijskunde

De adviseurs van Nehem KMC ondersteunen het beroepsonderwijs bij:
– de ontwikkeling en invoering van onderwijskundig beleid
– de ontwikkeling en invoering van talentontwikkeling
– Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
– de inrichting van leertrajecten
– het ontwikkelen van interactieve digitale leeromgevingen en begeleidingssystemen
– professionalisering van docenten

Recente projecten van Nehem KMC zijn onder andere:
– Talent in zicht
– Flexibilisering van het mbo-onderwijs
– Innovatie in Mobiliteit (mbo-onderwijs)

Close
Go top